Montessoripedagogiken


"Hjälp mig finna mig själv"


Maria Montessori (1870-1952) hade stor tilltro till barns förmåga och intelligens.

Hon såg - precis som vi kan se idag - att barnen har en stark vilja att upptäcka, att pröva och att lära sig mer om sig själv och sin omvärd. Denna inre drivkraft, att bygga upp sig själv och bli alltmer självständig i handling och tanke, observerade Maria Montessori hos barn i hela värden. Hon såg att barn genomgår samma utvecklingsfas och har samma behov oavsett var i världen och i vilken tid de lever.


Montessoripedagogiken växer fram som ett svar på barnens egna behov och intressen. Pedagogiken grundar sig också på en filisofi om att individers betydelse och alltings samband på jorden. Maria Montessori menade att det var viktigt att befrämja karaktärsdrag som ärlighet, varsamhet, glädje, tolerans, generositet, tålamod, medkänsla och vidsynthet. Just detta har gjort att montessiripedagogiken är spridd över hela världen och är aktuell än idag.


Montessorilärarens roll är att följa varje enskilt barns behov i dess aktiviteter, intressen och utvecklingsperioder. Genom lärarens förhållningssätt odlar vi en ömsidig respekt för varandra på förskolan läraren visar insperarar och handleder barnet.

Barnen är på så vis också länken mellan barnet och omvärlden. Det finns både ett indirekt och ett direkt syfte med materialen.

Det är viktigt att barnen kännen att de "arbetar" för sin egen skull.